Weź udział w konkursie fotograficznym „Spawanie: moja praca, pasja, sztuka” i wygraj spawarkę. Nagrody przewidziane są dla trzech pierwszych miejsc. ZOBACZ JAK WYGRAĆ! Wystarczy do końca wakacji zrobić zakupy za min. 10 zł brutto w sklepie spawalniczym Maszynowa.pl Poznań ul. Węglowa 1/3, wypełnić formularz i dostarczyć fotografię. Powodzenia! 🙂

Poniżej znajdziesz dokładny regulamin konkursu „Spawanie: moja praca, pasja, sztuka”.

Konkurs pt. Spawanie: moja praca, pasja, sztuka.

REGULAMIN konkursu fotograficznego „Spawanie – moja praca, pasja, sztuka”.

„Organizator”
Maszynowa.pl s.c. Maciej Wietrzykowski, Szymon Warpachowicz z siedzibą w Poznaniu (60-122), przy ul. Węglowej 1/3, NIP: 7792344835.

„Uczestnik”
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników
i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,
b) w okresie od 18.04.2016 do 31.10.2015 dokona zakupu za min 10 zł brutto w sklepie Maszynowa.pl, następnie wypełni formularz zgłoszeniowy i zgłosi fotografie do Konkursu,
c) osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Skan takiej zgody należy wysłać na adres mailowy konkurs@maszynowa.pl lub dostarczyć oryginał dokumentu do siedziby Organizatora.

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.

1.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.04.2016 i trwa do 31.10.2016 włącznie.

II. TEMATYKA KONKURSU.

2.1 Tematem konkursu fotograficznego jest „Spawanie – moja praca, pasja, sztuka”.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

3.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.

3.2. Każdy Uczestnik w Konkursie powinien dokonać zakupu dowolnych towarów z oferty sklepu Maszynowa.pl s.c. na kwotę min. 10 zł brutto, a następnie wypełnić lub wysłać formularz konkursowy, który jest dostępny:
• w formie papierowej w siedzibie Maszynowa.pl ul. Węglowa 1/3, Poznań
lub
• w formie elektronicznej na stronie internetowej http://goo.gl/forms/SzKkaWM8pC

3.3. Formularz konkursowy wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:

 • tytuł fotografii (tytuły, jeśli fotografii jest więcej niż jedna),
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (miejscowość, ulica),
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail,
 • rok urodzenia
 • nr faktury zakupu dokonanego u Organizatora

3.4. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny, zgodnie podanymi w nim z instrukcjami.

3.5. Złożenie/wysłanie wypełnionego formularza konkursowego, tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:

 • Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich,
 • Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w materiałach marketingowych Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3.6. Zgłoszenie fotografii może być dokonane w wybrany sposób:
• osobiście w siedzibie Organizatora – salon spawalniczy Maszynowa.pl, ul. Węglowa 1/3, Poznań
lub
• mailem na adres: konkurs@maszynowa.pl

3.7. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 (trzy) fotografie. Wszystkie fotografie powinny być dostarczone do Organizatora w ciągu najpóźniej 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia wypełnienia/wysłania formularza i nie później niż do dnia 31.10.2016.

3.8. Format zgłoszonych fotografii:
a. Zgłoszone do Konkursu fotografie powinny być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 3 MB. Uczestnik nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania/dostarczenia na prośbę Organizatora zdjęcia w rozdzielczości minimum 1000 x 1000 pikseli).
b. Istnieje możliwość zgłoszenie fotografii już wywołanych. W takim przypadku Uczestnik dostarczy Organizatorowi fotografię/e w celu ich zeskanowania.

3.9. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d. jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów;
e. wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), w materiałach marketingowych Organizatora, a także na stronach internetowych Organizatora, na profilach społecznościowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3.10. Uczestnik Konkursu wypełniając/wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

3.11. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć przez tego samego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia identycznych zdjęć, które zostały zgłoszone jako kolejne.

3.12. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.

3.13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.

IV. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.

4.1. Jury powołane przez Organizatora w składzie:

 • Szymon Warpachowicz – Wspólnik
 • Dominika Ornoch – Kierownik ds. Marketingu
 • Mariusz Nosalski – Handlowiec

wyłoni laureatów Konkursu, którzy przesłali najciekawsze prace fotograficzne. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury w trakcie trwania Konkursu.

4.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 07.11.2016. Jednocześnie zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony mailem na wskazany w formularzu kontaktowym adres mailowy.

4.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

V. NAGRODY W KONKURSIE.

5.1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:

1 miejsce
• Urządzenie spawalnicze Spartus ARC-160E (wartość nagrody 614 zł brutto)
+ Spray antyodpryskowy Lord Welder 400ml

2 miejsce
• Przyłbica samościemniająca Lord Welder (wartość nagrody 200 zł brutto)
+ Spray antyodpryskowy Lord Welder 400ml

3 miejsce
• Rękawice spawalnicze Esab (wartość nagrody 30 zł brutto)
+ Spray antyodpryskowy Lord Welder 400ml

5.2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie do dnia 7.11.2016 mailem na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub telefonicznie.

5.3. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Forma przekazania nagród zostanie ustalona indywidualnie z Laureatami.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

6.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

7.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.maszynowa.pl w kategorii Aktualności

7.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. 3.9.

7.3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu poprzez stronę http://goo.gl/forms/SzKkaWM8pC Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

7.4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Maszynowa.pl s.c. Maciej Wietrzykowski, Szymon Warpachowicz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Węglowej 1/3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z działalnością Maszynowa.pl s.c. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo zgłaszania wniosków w zakresie poprawienia swoich danych osobowych lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

7.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

7.6. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z konkursem prosimy wysłać maila na adres konkurs@maszynowa.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *