Szkolenia Spawaczy

Zapraszamy na szkolenia spawalnicze – MMA, MAG, TIG, GAS

Własna spawalnia szkoleniowa, Atest Instytutu Spawalnictwa do szkolenia,
licencjonowani egzaminatorzy.

Pierwszy poziom
Kursy spawania blach i rur ze stali niestopowych spoinami pachwinowymi w procesach spawania:
• elektroda otuloną – 111 (MMA),
• elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla – 135 (MAG),
• elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG).
Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:
• ukończyli 18. rok życia i co najmniej szkołę podstawową,
• przedłożą zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza,
• nie posiadają żadnego przeszkolenia spawalniczego,
• posiadają książkę spawacza, ale chcą poszerzyć posiadane uprawnienia o nowy proces spawania.

Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:
• Książkę Spawacza względnie wpis do już posiadanej książki,
• Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji angielsko-polskiej lub niemieckopolskiej ważne 2 lata, uznawane także w krajach Unii Europejskiej.

Weryfikacyjne egzaminy spawaczy
Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:
• Świadectwo Egzaminu Spawacza, które utraciło dwuletnią ważność,
• Książkę Spawacza z wpisem ukończonych podstawowych kursów spawania w latach, w których nie
wydawano świadectw.
Egzamin weryfikacyjny, który odbywa się w jednym dniu składa się:
• z części praktycznej, w której spawacz wykonuje złącze egzaminacyjne w metodzie, w której ubiega
się o uprawnienia zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa,
• z części teoretycznej w formie testowej w celu sprawdzenia wiedzy teoretycznej spawacza z zakresu
uprawnień, o które się ubiega.
Pozytywny wynik z egzaminu weryfikacyjnego uprawnia spawacza do uzyskania przedłużenia ważności
posiadanego świadectwa na kolejne dwa lata lub otrzymania nowego świadectwa.